Pashto

Pashto

Pashto

Pashto

پېپر پ֣تو ՘ولې نمبرې :١٠٠

.i
.iiپ֣تو יرامر
پ֣تو ژبھ: اوریجن، لھجې او الفبا

.iiiد پ֣تو ادب تاریخ او پ֣تو ادبي تحریکونو باندې عمومي سوال
.ivد پ֣تون کلچر ֢کاره اړخونو، تاریخي او ادبي شخصیتونو باندې مضمون
.vپھ اردو یا انךرېزۍ ک֣ې د پ֣تو د نالیدلي پېراיرافونو ترجمھ
.viپھ اردو یا پ֣تو ک֣ې د انךرېزۍ د نالیدلي پېرا יرافونو ترجمھ

.vii
.viii
د پ֣تو نظم او نثر پھ ارتقا او تنقید باندې عمومي سوال
پ֣تو کلاسیکي شاعري:

.Iخوشحال خان خՙک .iiرحمان بابا .iiiعبدالحمیدبابا .ivعلي خان
.vکاظم خان شېدا
.ixپ֣تو جدیده شاعري:

.I
.iv
امیرحمزه خان شنواري
عبدالرحیم مجذوب
Pashto

.iiغني خان .iiiقلندرمومند
.vیونس خلیل
.xپ֣تو اولسي ادب
՘ .iپھ .iiچاربېتھ .iiiنیمکس .ivبدلھ وغېره اوپ֣تو متلونھ
مجوزه کتابونھ

شمېرهد کتاب نوممصنف
Life and Works of the Illustrious
Khushal Khan Khattak
.1Dr. Khadeeja Feroz Ud Deen
Sir Olaf Careo.The Pathans.2
Selected poems of Khushal khan
Khattak
.3Major Raverty.
The Rowshanites and Pashto
Literature
.4Dr. Yar Muhammad
Maghmoom
. 5دپ֣توادبیاتوتاریخ )وړمبے او دوېم جلد(عبدالحئى حبیبي
. 6پشتون تاریخ کے آئینےسیدبھادرشاه ظفرکاکاخېل
. 7صرف و نحوخیال بخاري
. 8روھي ادبپروفېسرمحمدنواز طائر
.9پ֣تو ادبي تحریکونھډاکՙر راج ولي شاه خՙک
.10روھي سندرېسلمٰی شاہین
.11پ֣تانۀ لیکوال )اول او دوېم جلد(ھمېش خلیل
Pashto
شمېرهد کتاب نوممصنف
.12سرحد کے لوک گیتفارغ بخاري
.13خوشحال خان خՙک )اردو(دوست محمدخان کامل مومند
.14پشتو زبان و ادب کى مختصرتاریخډاکՙرعبداالله جان عابد
.15د پ֣تو ՘پې عمراني مطالعھډاکՙرنورمحمد دانش بېՙنے
.16پ֣تو او مستشرقینډاکՙرمحمدجاوېدخلیل
.17ادب ոۀ دےسحر یوسفزے
.18پ֣تو ՘پھداور خان داؤد
.19د پ֣تونثر تاریخي او تنقیدي جائزهبي بي مریم

Computer Science

Why Students Fail in CSS Examination

click here For More reading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *